Out of Harmony

Saeid Raei's Website

روزي مردي مي‌خواست خودكشي كند؛ اما تصميم گرفت قبل از آن؛ از رابطه زن همسايه با روزنامه فروش محل سر درآورد و بعد خودكشي كند؛ شاهدان عيني مي‌گويند او وقتي از رابطه زن همسايه با روزنامه فروش محل سر درآورد خودكشي كرد.

عده‌اي بر اين باورند كه مردي كه مي خواست خودكشي كند؛ همان روزنامه فروش محل بوده که با همسرش متارکه کرده؛ ولی هنوز همسایه بودند و می‌خواست اطمينان حاصل كند که آیا رابطه‌ای بین خانم همسایه و روزنامه فروش (يعني همسرش و خودش) هست یا نه.

عده‌اي ديگر البته باور دارند كه بين مردي كه مي خواست خودكشي كند و زن همسايه هيچ رابطه‌اي نبوده و مرد بعد از اينكه فهميد زن همسايه، همسر روزنامه فروش محل است؛ خودكشي كرد.

عده‌اي ديگر …

توضيح: اين داستان بر اساس يك رخداد واقعي نوشته شده و تنها نام افراد و شخصيت‌هاي داستان تغيير كرده است. درضمن فرم داستان كاملاً كپي برداري است و نويسنده هيچگونه خلاقيتي در خلق داستان به خرج نداده است.

کتاب‏های در دست مطالعه